กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลและสถานที่ซ่อม

ชื่อหน่วยงานที่แจ้ง 
สถานที่ซ่อม 
ไอดีไลน์(กรณีต้องการให้ตอบกลับ) 
อาการเสีย